Header
Header

OC Syndyka

Ubezpieczenie skierowane jest do syndyków, nadzorców sądowych, lub zarządców. Osoby powołane do wykonywania czynności syndyka, nadzorcy sądowego, albo zarządcy podlegają, zgodnie z art. 156 ust. 4 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności osobiście, lub przez pełnomocnika.Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna osoby powołanej do wykonywania czynności syndyka, nadzorcy sądowego, albo zarządcy, za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego lub jego pełnomocnika, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, przy wykonywaniu czynności syndyka, nadzorcy sądowego, albo zarządcy.
Przedmiot i zakres ubezpieczenia szczegółowo określa Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 października 2007 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej komorników sądowych (Dz. U. Nr 07 z dnia 10 października 2007 r.).

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą naszej firmy, nasi doradcy przygotują dla państwa korzystną ofertę z której powinniście być państwo zadowoleni.

Prosimy o kontakt pod numerem telefonu +48. 790-809-130 lub z wybranym oddziałem zakładka „kontakt”